Wei Xu awarded AvH fellowship

Wei Xu was rewarded a fellowship of the AvH Foundation. Congratulations!